Reglement

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

m.b.t. SERVICEFLATS

I.Algemene situering

Juridisch statuut en de aard van de inrichting.

1.1De Seniorie DE BRUG, gelegen Kalfortdorp 2 te 2870 PUURS, wordt beheerd door de N.V. DE BRUG, Kalfortdorp 2 te 2870 PUURS, verder de N.V. genoemd. De dagelijkse leiding wordt verzorgd door de dagelijkse verantwoordelijke. De seniorie zijn service-flats en vallen onder de erkenning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement welzijn, volksgezondheid en cultuur, administratie gezin en maatschappelijk welzijn.

1.2Het service-flat-gebouw biedt enerzijds individuele woongelegenheden waar bewoners ouder dan zestig jaar zelfstandig kunnen wonen en anderzijds gemeenschappelijke voorzieningen voor dienstverlening waarop zij een beroep kunnen doen.

1.3Aan elke bewoner wordt gedurende zijn verblijf een volledige filosofische, godsdienstige en ideologische vrijheid gewaarborgd.

1.4Onderhavig reglement van inwendige orde bevat practische inlichtingen alsook de nodige basisafspraken die elke bewoner aanbelangen.

II.Biizondere opnemingsvoorwaarden

Behandeling van de vraag tot opname/overeenkomst

2.1Elke vraag tot opname wordt individueel onderzocht en behandeld door de dagelijkse verantwoordelijke en een maatschappelijk werk(st)er of sociaal verpleegkundige. De beslissing tot opname gebeurt op basis van een voorafgaand onderzoek waaruit blijkt dat de aanvrager voldoende voorgelicht werd omtrent de verschillende mogelijkheden van hulpverlening en de daaraan verbonden kosten. Dit moet blijken uit het verslag opgemaakt door een maatschappelijk werk(st)er. In geval van een dringende opname moet dit verslag uiterlijk acht dagen na de opname worden voorgelegd.

2.2In overeenstemming met de wettelijke bepalingen (vervat in het bejaardendecreet van 5 maart 1985) sluit de N.V. alvorens tot opname over te gaan, een schriftelijke overeenkomst af met de bewoner of met personen of instanties die namens hem of haar optreden.

2.3De personen die een aanvraag tot opname indienen moeten aan volgende voorwaarden voldoen :

-Zij moeten op het moment van de aanvraag de leeftijd van zestig jaar bereikt hebben ; voor echtparen dient één van de echtgenoten aan de leeftijdsvoorwaarde te voldoen.

-Zij moeten op het moment van de opname valide of semi-valide zijn.

-Zij moeten zich vooraf door een geneesheer naar keuze laten onderzoeken om een, op radiologisch onderzoek gesteund, medisch verslag voor te leggen waarbij dient aangetoond dat zij niet door een besmettelijke ziekte zijn aangetast. Zij dienen eveneens een medisch verslag inzake hun algemene toestand te bezorgen.

-Zij dienen er zich toe te verbinden alle kosten die uit hun huisvesting en hun verblijf voorspruiten, te betalen, zoals nader gespecifieerd is in de individuele schriftelijke overeenkomst die vooraf moet worden afgesloten.

III.Opname-modaliteiten

3.1De dagelijkse verantwoordelijke van het serviceflatgebouw organiseert het degelijke onthaal van de nieuwe bewoner.

3.2De bewoner krijgt de beschikking over een service-flat met bijbehorende accommodatie. De bewoner mag, in overleg met de dagelijkse verantwoordelijke, de hem/haar ter beschikking gestelde flat naar eigen smaak inrichten. Dit dient evenwel te beantwoorden aan de eisen van de veiligheid (o.a. normen brandpreventie) en hygiëne. Er wordt tevens gevraagd rekening te houden met de esthetische vorm van de instelling. Alleen de inboedel en de waardevolle voorwerpen die eigendom zijn van de bewoner, dienen door hem/haar persoonlijk verzekerd te worden.

3.3Behoudens zijn/haar uitdrukkelijk akkoord of om ernstige redenen, mag aan de bewoner geen andere woning worden toegewezen dan die welke hem/haar bij de initiële huisvesting werd toegekend. Bij verandering van woning wordt de schriftelijke overeenkomst aangepast.

3.4Er wordt een individuele steekkaart opgesteld met de volledige identiteit van de bewoner, eventueel de naam van de huisdokter, evenals de naam, het adres en het telefoonnummer van de personen die in geval van nood verwittigd moeten worden. De bewoner kan ook vragen op de fiche zijn/haar godsdienstige of filosofische overtuiging te vermelden.

IV.Modaliteiten aangaande het ontslag/beëindigen van de overeenkomst

4.1De bewoner heeft het recht een einde te stellen aan de opname-overeenkomst indien hij/zij de N.V. daarvan schriftelijk op de hoogte brengt. De dagprijs is niet meer verschuldigd vanaf de dag volgend op de volledige ontruiming van de flat.

4.2De bewoner mag niet uit de instelling ontslagen worden tenzij wegens gedragingen die zwaar storend zouden zijn voor de medebewoners of voor de instelling zelf, of om redenen van heirkracht.

4.3Indien naar het oordeel van een geneesheer de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van de bewoner zodanig is dat de definitieve overplaatsing naar een passende instelling geboden is, verbindt de N.V. zich ertoe, in overleg met de bewoner en met de natuurlijke en rechtspersonen die voor de opname instaan, te zorgen voor een passend verblijf.

4.4De bewoner zal ook ontslagen worden wanneer hij/zij zich schuldig maakt aan een zware fout op het vlak van zijn verbintenis tot betaling van de kosten die met zijn verblijf gepaard gaan.

4.5Bij overlijden wordt de overeenkomst beëindigd, maar zal de dagprijs nog verschuldigd blijven tot en met de dag van volledige ontruiming van de flat.

4.6Bij eender welke vorm van ontslag of beëindiging van de overeenkomst moet de flat volledig ontruimd en schoongemaakt worden en onbeschadigd zijn. Zoniet zullen de kosten van schoonmaak en herstellingswerken worden aangerekend.

V.Verblijfsmodaliteiten

5.1Iedere bewoner gaat in principe vrij in en uit de serviceflat. De bewoners dienen het personeel de gelegenheid te geven om zich op een normale wijze van hun taak te kwijten. Minimum één keer per kwartaal zal de bewoner een detectie-ronde van de N.V. toestaan in zijn/haar flat, teneinde eventuele defecten en beschadigingen vast te stellen.

5.2Alle gemeenschappelijke lokalen van het gebouw zijn toegankelijk voor de bewoners. In de dienstlokalen zijn de bewoners niet toegelaten.

5.3De cylinders van de sloten van de flat mogen niet vervangen worden. Het is verboden enig duplicaat te laten maken van de hem/haar ter beschikking gestelde sleutels.

5.4Enkel de bewoner kan de serviceflat bewonen. Naaste verwanten kunnen na afspraak met de dagelijkse verantwoordelijke, op ieder uur van de dag bezoeken afleggen of blijven waken wanneer de gezondheidstoestand dit vereist.

5.5Wanneer de bewoner elders overnacht of voor meerdere dagen zijn/haar flat verlaat, dient de woning afgesloten te zijn en de dagelijkse verantwoordelijke van de instelling op de hoogte gebracht te worden. Wanneer de bewoner voor langere periode afwezig is, wordt door het personeel toegezien op de hygiënische toestand van de flat (verluchting,….)

5.6De bewoner kan vrij bezoek ontvangen in de flat.

5.7Bewoners, bezoekers en personeel wordt gevraagd de rust in het serviceflatgebouw niet te verstoren. Tussen 07.00u en 22.00u of uitzonderlijk 24.00u bij feestelijkheden en bij toelating van de dagelijkse verantwoordelijke, moet lawaai vermeden worden. Bij het gebruik van muziekinstrumenten, radio’s en televisietoestellen moet men er voortdurend op bedacht zijn de medebewoners geen hinder te veroorzaken en vooral niet tijdens de uren waarop stilte gevraagd wordt. Tevens wordt verzocht bezoekende kinderen niet te laten spelen in de gangen en in de gemeenschappelijke ruimten.

5.8De instelling voorziet de mogelijkheid dat de bewoners éénmaal per dag een warme maaltijd kunnen ontvangen die bereid en verdeeld wordt met inachtneming van de voorschriften inzake zindelijkheid en hygiëne. Dieetmaaltijden behoren eveneens tot de mogelijkheid. De spijskaart wordt op zijn minst één dag op voorhand medegedeeld. De warme maaltijden worden op de middag bedeeld.

5.9Het wordt de bewoners aanbevolen minstens éénmaal in de week een bad te nemen. Indien nodig kan dit gebeuren met de hulp van verplegend of verzorgend personeel.

5.10Om de netheid en de hygiëne te bevorderen :

-Mag in de gemeenschappelijke ruimten slechts gerookt worden in de lokalen hiertoe bestemd.

-Is het aan te raden de woning en inzonderheid het bed iedere dag goed te verluchten.

-Moet men waken over de orde en netheid van de gemeenschappelijke ruimten en van de eigen flat, inzonderheid van de toiletten en de badkamers.

-Mogen in de instelling geen dieren gehouden worden met uitzondering van vogels en vissen, voor zover dit niet storend is voor de medebewoners.

-Moeten afval en vuilnis in het bakje onder de gootsteen gestopt worden en niet voor 12 uur ’s middags buiten gezet te worden.

-Is aldus ondermeer verboden :

*het buitengooien van allerlei afval

*het plaatsen van publiciteitsborden

*het maken van gaten in de muren (alleen boren)

*het ophangen van wasgoed ter hoogte van de balkons

5.11De dagelijkse verantwoordelijke let nauwgezet op de naleving van deze hygiënische voorschriften. Bij niet naleving van de voorschriften, of indien naar het oordeel van de dagelijkse verantwoordelijke de algemene hygiëne van een bewoner dermate verwaarloosd is dat dit storend werkt op de relaties en het samenleven met de andere bewoners, kan de dagelijkse verantwoordelijke passende maatregelen treffen.

5.12De bewoner heeft de mogelijkheid om, in geval van nood, op elk ogenblik vanuit zijn/haar flat een personeelslid op te roepen.

5.13Schade door de bewoners veroorzaakt in de gemeenschappelijke ruimten of liften, zal hersteld worden op de kosten van alle bewoners, tenzij de verantwoordelijke gekend is.

VI.Medische en farmaceutische zorgen

6.1Door de instelling wordt in principe geen bestendige gezins- en huishoudelijke zorg verstrekt. De bewoner kan evenwel, via de dagelijkse verantwoordelijke, een beroep doen op deze dienstverlening door externe diensten.

6.2Voor verpleegkundige en paramedische verzorging kan door toedoen van de N.V. personeel ter beschikking worden gesteld.

6.3Zoals wettelijk opgelegd, wordt voor elke opgenomen persoon een dossier bijgehouden over de medische voorschriften en richtlijnen en hun uitvoering. Het beroepsgeheim wordt strikt geëerbiedigd.

6.4De vrijheid van keuze van geneesheer wordt verzekerd voor zover deze geneesheer de nodige informatie en richtlijnen tijdig doorgeeft die vereist zijn om het hiervoor wettelijk verplicht dossier bij te houden. Voor zover de bewoner toch verder een beroep doet op een geneesheer die op dit vlak in gebreke blijft, wijst de instelling alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de zorgenverstrekking.

VII.Beheer van gelden en goederen

7.1De bewoner zal in geen enkel geval bij de opname, noch nadien, verplicht worden het beheer van zijn gelden en/of goederen of het bewaren ervan, aan de inrichting, een beheerder van de inrichting, de dagelijkse verantwoordelijke of een personeelslid toe te vertrouwen. Alleen indien dit schriftelijk met de bejaarde werd overeengekomen en mits toezicht van een commissie voorgezeten door een magistraat, een notaris of een bedrijfsrevisor, kan het beheer van de gelden en/of goederen van de bewoner of het bewaren ervan uitsluitend aan de dagelijkse verantwoordelijke van de inrichting worden toevertrouwd. De kosten die dit toezicht meebrengt, mogen onder geen enkel beding individueel ten laste worden gelegd van de bewoner. Indien de inrichting kan aantonen dat de bewoner niet in staat is een schriftelijke overeenkomst af te sluiten, dient zij overleg te plegen met de naaste familie.

VIII.Inspraak en onderzoek van suggesties en klachten van bewoners

8.1Binnen de instelling functioneert een bewonersraad die minimaal éénmaal per trimester vergadert. Elke bewoner kan er in principe deel van uitmaken. Alle bewoners worden schriftelijk uitgenodigd.

8.2De bewonersraad kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de dagelijkse verantwoordelijke van de instelling, voor alle aangelegenheden die de algemene werking van de instelling betreffen. Van de vergadering wordt telkens een verslag gemaakt dat ter inzage ligt van de bewoners.

8.3Suggesties, bemerkingen en klachten kunnen door de bewoner of de bewonersraad worden genoteerd in een register “suggesties en klachten”. Aan de klachtindiener wordt het gevolg dat gegeven wordt aan zijn/haar suggestie of bemerking medegedeeld.

8.4Het register en de verslagen worden op eenvoudige vraag aan de dagelijkse verantwoordelijke ter inzage gegeven aan de bewonersraad van de instelling.

IX.Maatregelen van algemeen belang

9.1Met het oog op een goede leefsfeer en een goede verstandhouding dient het personeel de bejaarden met beleefdheid, eerbied en welwillendheid te bejegenen. Klachten hieromtrent worden niet aan het personeel doch rechtstreeks aan de dagelijkse verantwoordelijke van de instelling gericht.

9.2Bewoners die gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimten, wordt gevraagd steeds verzorgde kledij te dragen.

9.3Het is verboden voorwerpen in het bezit te hebben die een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid.

9.4Om zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen, is het nodig dat de bewoners een heel bijzondere inspanning leveren om alles te vermijden wat brandgevaar kan opleveren. Daarom zijn volgende veiligheidsvoorschriften uitgewerkt :

-Elektrische apparaten die eigendom zijn van de bewoner kunnen onderworpen worden aan de controle door een bevoegd personeelslid. De bewoner dient zijn/haar medewerking te verlenen aan deze controle.

-Bij defect of beschadiging aan snoeren, stekkers, stopcontacten, e.d. zal de bewoner het personeel onmiddellijk op de hoogte brengen. Ook indien een personeelslid dergelijk defect of beschadiging vaststelt, zal de bewoner aan het personeel de mogelijkheid moeten geven om de nodige herstellingen of vervangingen uit te voeren.

-Roken in bed en in de lokalen waar een rookverbod geldt en het ledigen van asbakken in de prullenmand, zijn handelingen die gemakkelijk tot brand kunnen leiden. Zij worden dan ook ten strengste verboden.

-De bewoners dienen zich vertrouwd te maken met de wegen langsheen zij, in geval van brand, kunnen vluchten.

-De richtlijnen die men dient te volgen in geval van brand, worden duidelijk zichtbaar aangebracht op verschillende plaatsen in de instelling.

-Bij brandoefeningen zullen de bewoners geholpen en begeleid worden om als dusdanig het geheel van de reddingsoefeningen en evacuatiemogelijkheden te begrijpen.

9.5De instelling verbindt zich ertoe een degelijke vrijetijdsbesteding, aangepast aan de mogelijkheden van de bewoners, ter beschikking te stellen.

9.6Acties ten voordele van welke organisaties ook, worden enkel toegelaten na akkoord van de directie en de bewonersraad. Leurders en verkopers worden niet toegelaten en hebben zeker geen toegang tot de flats.

X.Kennisgeving van het reglement

10.1 Alle bewoners gaan de verbintenis aan de voorschriften van onderhavig reglement, evenals de toepassingsmaatregelen ervan na te leven.

10.2 Onderhavig reglement wordt in tweevoud opgemaakt en bij opname voor akkoord ondertekend door de bewoner. Eén exemplaar is voor de bewoner en één exemplaar is voor de instelling en wordt bij het dossier gevoegd.

10.3 Dit reglement is opgemaakt door de N.V. en kan gewijzigd worden bij een beslissing van de raad van bestuur. De bewoner wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van de wijzigingen en een nieuw exemplaar zal ter ondertekening worden voorgelegd.

10.4 Onderhavig reglement valt onder de goedkeuring van de Executieve van de Vlaamse Gemeenschap.

OPGEMAAKT TE PUURS OP…………………, IN TWEE EXEMPLAREN.

VOOR DE N.V. DE BRUG DE BEWONER(S)

……………………………. ……………………

“VOOR GELEZEN EN GOEDGEKEURD”